Logo
Skiffer_2_650.jpg

Bæredygtighed

Vi skal have en fremtid at give videre. Det betyder, at vi skal skabe balance i vores forhold til vores planet og verdenen omkring os. I Coop Byen sker det ved regnvandshåndtering, sortering og opdeling af affald, grøn energi via solpaneler og meget andet. 

Byggematerialer

I byggeriet af Coop Byen vil der være fokus på at anvende bæredygtige byggematerialer og konstruktive principper. Det være sig bygninger med bærende trækonstruktioner, robuste facadematerialer, lokale materialepaletter eller 'design for disassembly', hvor bygningens konstruktioner i fremtiden kan skilles ad for at indgå i andre byggeprojekter. Tilsammen beskriver det en generel holdning til bæredygtighed, som beboerne skal opleve som en del af deres hverdag.

Grønne strukturer, mikroklima og biodiversitet

På trods af de store lagerstrukturer, eksisterer der allerede i dag en rig vegetation på Coop-grunden. Der etableres i forbindelse med en udvidelse af eksisterende regnvandsbassin et større, rekreativt område i den sydlige del af Coop Byen. Her vil naturen fremstå mere vild. En stor variation i plantearter vil være med til at styrke områdets biodiversitet og vil kunne tiltrække insekter, fugle og mindre dyr. Eksisterende træer, plantehegn og generel beplantning bevares så vidt muligt. Gårdrum etableres som grønne flader med interne stisystemer.

Regnvand tag.jpg

Regnvandshåndtering og rekreativitet

På grund af de voldsomme regnskyl i forbindelse med klimaforandringerne, har Albertslund Kommune fokus på miljøvenlig brug og afskaffelse af regnvand. Coop Byens vådområder og blå gader sikrer håndtering af de forventede store mængder regnvand fremover. Mod syd ligger et eksisterende regnvandbassin, som allerede i dag har en rekreativ værdi for området. Dette bassin udbygges med nyt bassin mod vest. På torvet løber en større regnvandskanal under terræn, som i fremtiden åbnes op og fritlægges i større bassiner og kanaler.

I gårdrum, på tagflader og i regnbede langs gader og veje vil regnvand blive nedsivet gennem grønne flader og tagvand vil blive opsamlet og genbrugt i boliger eller til vanding.

Strategier for et tilgængeligt og enkelt renovationsjob

I Coop Byen arbejdes med affaldshåndering og sortering på 3 niveauer: I hjemmet, i lettilgængelige og bolignære miljøspots og i delebørsen, hvor storskrald og brugte ting i så vidt muligt omfang genbruges.

 

Digitale løsninger og miljødata

Med afsæt i erfaringer fra Gate 21 og DOLL arbejdes der med nye digitale byløsninger, der fremmer bæredygtighed, miljøet og en levende by med et aktivt fællesskab. Der etableres også intelligente forbrugsmålere for el, vand og varme med dataopsamling og styring. Denne miljødata formidles løbende og skal fortælle beboere, grundejerforening, bygningsejere, driftsfolk og besøgende, hvordan Coop Byen præsterer i forhold til verdensmål og bæredygtighed.

Beplantede støjskærme

I kanten op mod banelegemet i syd etableres en støjskærm, som bremser støjen fra de passerende S-tog. Skærmen placeres i hele områdets længde, og udføres som en beplantet konstruktion, hvor sektioner med insekthoteller kan indarbejdes. Dette vil ikke kun 'skjule' støjskærmen, men vil sammen med vådområdet også bidrage til en øget biodiversitet i det grønne areal.

 

Biler og bløde trafikanter i symbiose

I Coop Byen fremmer vejsystemet den bløde trafik - de gående og cyklende - og der afsættes plads til delebiler og -cykler. Der forberedes også til opladning af elbiler.